04
ژانویه

آشنایی با مفهوم و انواع بازار یابی

بازاریابی عبارت است از علم و هنر کشف ، خلق و انتقال ارزش به مشتری و بازار هدف برای ایجاد رضایت و سود برای آنان است . مارکتینگ به دنبال...

Read More